1. Članstvo

Članovi Udruženja su jednaki u pravima, obavezama i odgovornosima u Udruženju, u skladu sa Statutom.

Članstvo u Udruženju ne može se prenositi niti naslediti.

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom da postane član Udruženja.

Fizičko lice može biti član Udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član Udruženja može postati i strani državljanin.

Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenu u Udruženje za maloletno lice koje nije navršilo 14 godina daje maloletno lice uz prethodnu pismenu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

Udruženje ima sledeće vrste (kategorije) članova:

1)    redovne članove;

2)    pridruženje članove;

3)    počasne članove

 

preuzmi dokument

2. Način učlanjivanja

Zahtev (molba) za prijem u članstvo Udruženja, kada se ono ne stiče automatski u skladu sa Statutom, podnosi se u pisanoj formi Upravnom odboru Udruženja, na obrascu čiju formu utvrđuje Upravni odbor Udruženja.

O prijemu u članstvo Udruženja, Upravni odbor Udruženja odlučuje u roku od mesec dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Zahtev za prijem u članstvo može se odbiti samo u slučaju da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove propisane Statutom ili ako postoje drugi posebno opravdani razlozi za odbijanje prijema (okolnosti koje ukazuju da bi prijem izuzetno štetio interesima Udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva).

U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac zahteva može podneti žalbu, u roku od 15 dana od dana uručenja odluke, Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

U slučaju da je prihvaćen zahtev za prijem, podnosilac je dužan da uplati Udruženju upisninu u članstvo, a u suprotnom se smatrada je odustao od članstva u Udruženje, osim ukoliko odlukom o prijemu nije drugačije određeno. Prava člana Udruženja se počinju ostvarivati od dana uplate upisnine i godišnje članarine.

Svaki član Udruženja može dati inicijativu ili predlog da se određeno lice imenuje za počasnog člana Udruženja.

Upisna članarina iznosi 1200 rsd.

 

preuzmi dokument

3. Član ima pravo da…

Pokreće i razmatra sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva Udruženja;

Koristi pomoć, podršku i usluge Udruženja, u meri koja ne šteti interesima drugih članova Udruženja;

Ostvaruje uvid u rad Udruženja i njegovih organa;

Učestvuje u aktivnostima Udruženja;

Dobije informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava;

Upravlja poslovima Udruženja (pravo glasa) u skladu sa Statutom, ako je redovan član;

Preko svoji predstavnika u organima Udruženja daju svoje predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i dr. i traže intervenciju Udruženja kod nadležnih sportskih i državnih organa radi zaštite interesa članova Udruženja;

 

preuzmi dokument

4. Član je dužan da…

Sarađuje sa drugim članovima Udruženja i u odnosima a njima poštuje sportske i etičke principe;

Učestvuje u aktivnostima i ostvarivanju ciljeva Udruženja i radu organa Udruženja;

Redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema Udruženju;

Daju Udruženju podatke i informacije koje Udruženje od njih traži radi obavljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka;

Ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom Udruženja i drugim opštim aktima Udruženja;

U potpunosti poštuje sva opšta akta Udruženja;

Izvršava pravosnažne odluke organa Udruženja i nadležne arbitraže;

Čuva sportski duh i ugled Udruženja i sporta u celini;

Opremu i sredstva Udruženje koristi u skladu sa njihovom namenom utvrđenom Statutom i opštim aktima Udruženja;

Postupa u skladu sa sportskim pravilima Saveza;

Prizna nadležnost stalne sportske arbitraže u slučajevima utvrđenim Statutom;

Sportisti i sportski sturčnjaci pod ugovorm, kao i radnici sturčne službe Udruženja imaju i druga prava, obaveze i odgovornosti, u skladu sa zakonom, opštim aktima Udruženja i ugovorom.

Članovi Udruženja imaju, u skladu sa Statutom i opštima aktima Udruženja, pravo na žalbu na odluku organa Udruženja kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova Udruženja, pravo na žalbu na odluku organa Udruženja kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova Udurženja, osim ako je za donošenje odluke nadležna arbitraža u skladu sa Zakonom o sportu i Statutom.

Upravni odbor Udruženja posebnim aktom, u skladu sa Statutom, bliže određuje pojedina pitanja članstva u Udruženju.

Članu Udruženja izdaje se članska karta, u koju se obavezno upisuju sledeci podaci: ime i prezime, odnosno naziv, datum učlanjenja, kategorija članstva.

Upravni odbor Udruženja bliže uređuje sadržaj i izgled članske karte Udruženja.

 

preuzmi dokument

5. Sportski lekarski pregled

Svi članovi našeg Udruženja dužni su da imaju važeći sportski lekarski pregled. Pre bilo kakvih aktivnosti u obavezi su da pregled dostave predstavnicima Udruženja.

 

preuzmi dokument

6. Osiguranje od nezgode

Osiguranje Milenijum nudi pogodne uslove za sportiste i rekreativce.

 

preuzmi dokument

7. Izjava o treniranju na sopstvenu odgovornost

Svi članovi našeg Udruženja u slučaju da nisu osigurani od nezgode,dužni su da potpišu izjavu o treniranju na sopstvenu odgovornost.

Maloletni članovi, družni su da dostave potpisanu izjavu od strane oba roditelja ili staratelja.

 

preuzmi dokument

8. Odluka o zaštiti podataka ličnosti

Maloletni članovi, družni su da dostave potpisanu izjavu od strane oba roditelja ili staratelja.

 

preuzmi dokument

9. Kolačić

Mi poštujemo Vašu zabrinutost u vezi iprivatnosti i cenimo odnos koji imamo sa Vama.

Kao i mnoge kompanije, mi koristimo tehnologiju na našem veb sajtu da prikupljamo informacije koje nam pomažu da poboljšamo Vase iskustvo i naše proizvode i usluge. Cookies (u daljem tekstu: kolačići) koje koristimo, omogućavaju našem veb sajtu da radi i pomaže nam da razumemo koje informacije i oglašavanja su najkorisnije za posetioce.

Svi lični podaci dostavljeni ili prikupljeni od strane SU Sportform preko kolačića i drugih tehnologija za praćenje su pod kontrolom SU Sportform.

Ova Cookie Polisa (pravila za kolačiće) se primenjuje na bilo koji veb sajt, aplikacije, brendirane stranice na platformama trećih lica (kao sto su Facebook ili YouTube), i aplikacijama kojim se pristupa ili se koriste preko takvih veb sajtova ili platformi trećih lica (u daljem tekstu, “naši veb sajtovi”) kojima se upravlja od strane ili u ime  SU Sportform.

Prilikom korišćenja naših veb stranica, u mogućnosti ste da se saglasite (prihvatite) sa našom upotrebom kolačića u skladu sa ovom Cookie Polisom i našom politikom privatnosti. Ako se ne slažete sa našom upotrebom kolačića na ovaj način, trebalo bi da podesite postavke Vašeg pregledača u skladu s tim, onemogućite kolačiće koje mi koristimo ili ne koristite naše veb sajtove uopšte. Ako onemogućite kolačiće koje mi koristimo, to može uticati na Vaše korisničko iskustvo dok ste na veb sajtovima.

U nastavku su rezimirane različite vrste kolačića koje koristimo na našim veb sajtovima, zajedno sa njihovom namenom i daje Vam mogućnost da upravljate ovim kolačićima.

Mi ćemo sakupljati, koristiti ili objavljivati Vaše lične podatke kada je to pošteno i zakonito činiti to.

Za detaljnije razumevanje načina na koji koristimo lične podatke prikupljene pomoću kolačića, molimo pogledajte našu Izjavu o privatnosti.

Kolačići, oznake piksela i slične tehnologije (kolektivno “kolačići”) su datoteke sa malim količinama informacija koje se preuzmu na bilo koji uređaj sa omogućenim internet pristupom – kao što je vaš računar, pametni telefon ili tablet – kada posetite veb sajt.

Kolačići, oznake piksela i slične tehnologije (kolektivno “kolačići”) su datoteke sa malim količinama informacija koje se preuzmu na bilo koji uređaj sa omogućenim internet pristupom – kao što je vaš računar, pametni telefon ili tablet – kada posetite veb sajt. Kolačići se zatim šalju nazad na veb sajt sa koga su potekli u svakoj narednoj poseti ili na drugi veb sajt koji prepoznaje taj kolačić. Kolačići obavljaju mnogo različitih i korisnih poslova, kao što su pamćenje vaših podešavanja, generalno poboljšavajući Vaše „on line“ iskustvo i pomažući nam da Vam ponudimo najbolje proizvode i usluge.

Postoji mnogo vrsta kolačića. Svi oni rade na isti način, ali imaju manje razlike. Za detaljnu listu kolačića koji se koriste na našim veb stranicama, molimo Vas da pogledate relevantan odeljak ispod.

Koristimo kolačiće kako bi naše veb sajtove učinili lakšim za korišćenje, pružili personalizovano iskustvo na našim veb sajtovima i bolje prilagodili naše proizvode, usluge i veb sajtove prema vašim interesima i potrebama. Kolačići se koriste da ubrzaju vaše buduće aktivnosti i vaše iskustvo na našim veb sajtovima.

Kolačići koje prihvatite tj. sa kojima ste saglasni, takođe se koriste za prikupljanje vaših ličnih podataka koje smo zatim profilisali u posećenost kako bismo mogli da pružimo ciljano oglašavanje prilagođeno vašim interesima i ograničili koliko puta kada vidite oglas. Za detaljnije informacije o aktivnostima profilisanja koje preduzimamo sa vašim ličnim podacima za reklamiranje, pogledajte našu Izjavu o privatnosti.

Takođe unosimo kolačiće u e-poštu i biltene kako bi poboljšali naš sadržaj i reklamiranje.

Na kraju, koristimo kolačiće za sakupljanje anonimnih, zbirnih statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako ljudi koriste naše veb sajtove i da nam pomognu da poboljšamo njihovu strukturu i sadržaj, a takođe nam pomažu da izmerimo efikasnost reklamnih kampanja na našim i spoljnim veb sajtovima.

Detaljnije informacije o vrstama kolačića koje koristimo i za koje svrhe možete pronaći u donjem relevantnom odeljku.

Postoji nekoliko načina kako možete kontrolisati kolačiće:

Možete ne dati pristanak;

Možete onemogućiti naše ili third-party kolačiće pomoću podešavanja vašeg browser-a.

Možete da koristite naš alat za upravljanje kolačićima da biste onemogućili naše ili third-party kolačiće

Većina internet browser-a je prvobitno podešena da automatski prihvataju kolačiće. Ako ne želite da naši veb sajtovi čuvaju kolačiće na vašem uređaju, možete promeniti podešavanja browser-a tako da dobijete upozorenje pre nego što se snime određeni kolačići. Takođe možete podesiti tako da vaš browser odbija većinu naših kolačića ili samo određene third-party kolačiće. Takođe možete povući svoju saglasnost na kolačiće brišući kolačiće koji su već sačuvani.

Ako onemogućite kolačiće koje koristimo, ovo može uticati na vaše iskustvo dok ste na našem veb sajtu, na primer, možda nećete moći da posetite određena područja veb sajta ili možda ne primate personalizovane informacije kada posetite veb sajt.

Ako koristite različite uređaje da biste pogledali i pristupili našem veb sajtu (npr. vaš računar, pametni telefon, tablet), morate osigurati da svaki pregledač na svakom uređaju bude prilagođen vašim preferencama kolačića

Postupci promene podešavanja i kolačića se razlikuju od browser-a do browser-a. Ako je potrebno, koristite funkciju Help u vašem browser-u ili kliknite na jedan od linkova ispod kako biste direktno pristupili korisničkom priručniku za vaš browser.

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Na raspolaganju su vam i softverski proizvodi koji mogu upravljati kolačićima za vas.

Takođe, možete koristiti www.ghostery.com da procenite korišćenje kolačića na našim veb stranicama.

Da biste saznali više o kolačićima, uključujući i kako da vidite koji su kolačići postavljeni i kako ih kontrolisati i obrisati, posetite https://cookiepedia.co.uk.

Možete onemogućiti naše ili third-party kolačiće pomoću alatke za odobrenje kolačića.

Isključivanje praćenih kolačića, na primer, osigurava da više nećemo pratiti vaše ponašanje na mreži. Međutim, imajte na umu da oduzimanje privilegija praćenja kolačića ne znači nužno da ćete primati manje reklama od nas. To samo znači da oglašavanje koje dobijate neće biti prilagođeno vašim interesima.

Kolačići koji se koriste na našim veb sajtovima mogu se obično na sledeći način kategorisati:

Neophodni kolačići. Ovi kolačići vas ne identifikuju kao pojedinca.

Kolačići performansi. Ovi kolačići vas ne identifikuju kao pojedinca.

Kolačići za funkcionalnost. Informacije koje prikupljaju ovi kolačići mogu sadržati lične podatke koje ste otkrili.

Ciljani ili kolačići za oglašavanje. Većina vrsta tih kolačića prati potrošače putem ID-a uređaja ili IP adrese, zato mogu prikupljati lične podatke.

Third-Party kolačići. Na osnovu vrste kolačića koje koristi relevantna treća strana, informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu uključivati lične podatke.

Kolačići koji se koriste na našim veb sajtovima mogu se generalno kategorizovati kao:

Strogo neophodni kolačići. Ovi kolačići su od suštinskog značaja da naši sajtovi funkcionišu ispravno, omogućavaju Vam da se krećete kroz naše veb sajtove i koristite naše funkcije. Bez ovih kolačića, usluge kao što su korpe za kupovinu ne mogu biti obezbeđ Primeri uključuju pamćenje prethodnih akcija (na primer, unesenog teksta) kada se vraćate na stranicu u istoj sesiji.

Da li ti kolačići prikupljaju lične podatke / identifikuju me? Ovi kolačići Vas ne identifikuju kao pojedinca. Ako ne prihvatite ove kolačiće, to može uticati na performanse veb sajta ili njegovih delova.

Kolačići Performansi. Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako koristite naše veb sajtove, na primer na koje stranice najčešće idete, vreme provedeno na našim veb sajtovima, kao i sva pitanja koja su se pojavila, kao što su poruke o grešci. Ovi kolačići se takođe koriste da dopuste podružnicama da znaju da li ste došli na neku od naših veb lokacija od podružnice i ako je vaša poseta rezultirala upotrebom ili kupovinom proizvoda ili usluge od nas, uključujući detalje o kupovini proizvoda ili usluge. Ovo nam pomaže da poboljšamo performanse naših veb sajtova.

Da li ti kolačići prikupljaju lične podatke / identifikuju me? Ovi kolačići Vas ne identifikuju kao pojedinca. Sve informacije koje prikupljaju kolačići su agregirane i stoga anonimne. Koristi se samo za poboljšanje načina funkcionisanja veb sajta.

Kolačići Funkcionalnosti. Ovi kolačići omogućavaju našim veb sajtovima da se sećaju izbora koje ste napravili (kao što su vaše korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) kako bi pružili personalnije iskustvo na mreži. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti da bi zapamtili promene koje ste uneli u veličinu teksta, fontove i druge delove veb stranice koje možete prilagoditi. Slično tome, mogu se koristiti za praćenje prikazanih proizvoda ili video zapisi koje ste gledali kako bi izbegli ponavljanje i omogućili Vam igranje igara i angažovanje pomoću društvenih alata, kao što su blogovi, chat i forumi.

Da li ti kolačići prikupljaju lične podatke / identifikuju me? Informacije koje prikupljaju kolačići mogu sadržati lične podatke koje ste otkrili. Ako ne prihvatite ove kolačiće, to može da utiče na performanse i funkcionalnost veb sajta i može ograničiti pristup sadržaju na veb sajtu.

Ciljani kolačići. Ovi kolačići se koriste za pružanje sadržaja koji su relevantniji za vas i vaše interese. Oni se takođe koriste za isporučivanje ciljane reklame ili ograničavanje broja koliko puta vidite oglas, kao i za pomoć u merenju efikasnosti reklamnih kampanja na našim i spoljnim veb sajtovima. Sećaju se da ste posetili neku od naših veb lokacija i da se ove informacije dele sa drugim strankama, uključujući oglašivače i naše agencije. Ovi kolačići mogu takođe biti povezani sa funkcionalnošću sajta koji pružaju treće strane.

Da li ti kolačići prikupljaju lične podatke / identifikuju me? Većina tipova ovih kolačića prati potrošače putem ID-a uređaja ili IP adrese pa zato mogu prikupljati lične podatke.

Što se tiče trajanja, na našim veb sajtovima možemo koristiti dve različite vrste kolačića:

Session kolačići. Ovi kolačići su privremeni kolačići koji ostaju na uređaju dok ne napustite naše veb sajtove; ili

Persistent kolačići. Ovi kolačići ostaju na vašem uređaju mnogo duže ili dok ih ručno ne izbrišete (koliko dugo kolačići ostaju na vašem uređaju zavisiće od trajanja ili “životnog veka” određenog kolačića, kao i postavki vašeg pretraživača).

 

preuzmi dokument

Sportform © 2021. All rights reserved.